Privacy Statement.

 Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Qidelight. Je dient ervan bewust re zijn dat Qidelight niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geef je aan het hier onder omschreven privacy beleid van Qidelight te accepteren.

 

Qidelight, gevestigd aan Kornetstraat 28 1312 XG Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

www.Qidelight.nl

Kornetstraat 28

1312 XG Almere

Telefoon: 06 27143708

Hanneke van der Kam is de Functionaris Gegevensbescherming van Qidelight. Zij is te bereiken via Hannekevanderkam@gmail.com .

Persoonsgegevens die ik verwerk.

Qidelight verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Qidelight verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

– gezondheid gerelateerde gegevens

Gezondheidsgegevens zijn in de AVG aangemerkt als bijzondere gegevens. Deze mogen uitsluitend verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen, op grond van de wet of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens de wet of een overeenkomst tot geheimhouding is gehouden. Ik hou mij aan de geheimhoudingsplicht.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Qidelight verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Om je een dienst te leveren, zoals een individuele sessie, training, workshop of les.

* Het afhandelen van jouw betaling

* Verzenden van mijn inspiratie en aanbod middels  nieuwsbrief en/of reclamefolder

* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

*Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten-

*Om goederen en diensten bij je af te leveren

*Qidelight verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Groepsactiviteiten

Als het gaat om groepsactiviteiten ben ik voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van iedere deelnemer ook afhankelijk van jou als deelnemer aan een groepsactiviteit. Ik eis als begeleider/trainer dus dat jij als deelnemer aan een groepsactiviteit geen informatie van mededeelnemers naar buiten brengt en deze ook niet buiten de groepsactiviteit zelf met mededeelnemers bespreekt of op een andere manier deelt

Voor een goede begeleiding is het regelmatig noodzakelijk dat Qidelight een dossier over studenten of cliënten aanleggen. Steeds toegespitst op en in samenhang met de begeleidingssituatie bevat je dossier aantekeningen over de ontwikkeling van je persoonlijk proces, eventueel van je algemene gezondheidstoestand, je levensverhaal als hebt ingestuurd, de afspraken die we eentueel gemaakt hebben over huiswerk, kortom over alles wat nodig is om een goede kwaliteit van begeleiding en de continuiteitdaarvan te kunnen garanderen. Steeds zullen we alleeen die gegevens vragen en vastleggen die relevant zijn voor een bepaalde begeleidingssituatie. Na afloop van je begeleiding, ook wanneer je begeleiding binnen Qidelight overgaat naar een andere begeleider zal je dossier 7 jaar worden bewaard en daarna worden vernietigd, tenzij ik aanneem dat wettelijke voorschriften mij gebieden je dossier te bewaren.

Soms kan het wenselijk zijn gegevens over je op te vragen bij derden buiten Qidelight. Dit zal ik nooit doen zonder jouw toestemming daarvoor. Ook zal ik geen gegevens verstrekken aan derden zonder jouw toestemming daarvoor.

Bij sommige activiteiten met name bij groepsactiviteiten is het nuttig dat mededeelnemers aan een groepsactiviteit beschikken over je naam, je adres, te telefoonnummer en je mailadres. Alleen na gezamelijk overleg  zal ik de groep een deelnemerslijst verstrekken waarop deze gegevens puur voor die bepaalde groep te vinden zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door compterprogramma”s of – systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van mij) tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of – systemen: Ik werk met de meest gangbare programma’s in windows. Ik doe dat om ontvangen informatie gemakkelijk te kunnen verwerken. Ik sla mijn gegevens op op een harde schijf, waarbij alles is versleuteld met een wachtwoord. Waar dat niet kan, bewaar ik deze gegevens in een afgesloten kast , die alleen voor mij toegankelijk is.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar.

Qidelight bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer het  wettelijk vastgestelde bewaartermijn van 7 jaar. Daarna worden deze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Qidelight verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Qidelight blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik.

Qidelight gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organistatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@qidelight.nl. Afmelden voor de inspiratie mails en nieuwsbrieven kun je doen door op de laatste ontvangen mail van Qidelight onderaan op afmelden te klikken. Je wordt dan uit mijn bestand verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Qidelight zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Qidelight wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Qidelight neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, via info@qidelight.nl.

Qidelight heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.